Együtt A Daganatos Gyermekekért Alapítvány

ADÓSZÁM: 18356076-1-03

Általános Szerződési Feltételek

1. BEVEZETÉS

Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az Alapítvány tulajdonában lévő dgy.hu domain, honlap (a továbbiakban: honlap) használata során elérhető online fizetés szolgáltató igénybe vétele útján történő, továbbá a közvetlen banki átutalás, a készpénz és a természetbeni adományozás feltételeit.

ADATOK

Az Alapítvány adatai:

Az alapítvány elnevezése: Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány
Az alapítvány rövidített elnevezése: Daganatos Gyermekekért Alapítvány
Székhely: 6200 Kiskőrös, Mező u. 16.
Postai (levelezési) cím: 6200 Kiskőrös, Mező u. 16.
Nyilvántartási szám: 03-01-0001105
Nyilvántartó törvényszék: Kecskeméti Törvényszék
Adószám: 18356076-1-03
Képviseletre jogosultak: Takácsné Stalter Judit az Alapítvány elnöke
  Gyalog Ágnes kuratóriumi tag
E-mail elérhetőség: iroda@dgy.hu
Telefonszám: +36 1 299 0422
Weboldal: https://dgy.hu
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114667/2017

 

Weboldal üzemeltetője:

Az üzemeltető neve: Isobar Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (továbbiakban: Üzemeltető)
Székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Adószáma: 12740088-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-10-044680

 

On line fizetési szolgáltató:

A szolgáltató neve: OTP Mobil Kft. (SimplePay)
Székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Adószáma: 24386106-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-09-174466

 

 1. 2. Az ÁSZF létrejötte, elfogadása

Az Alapítvány részére történő pénzbeli vagy természetbeni támogatás nyújtása a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadását jelenti. 

A jelen ÁSZF és az Alapítvány Adatkezelési tájékoztatója a honlapon megismerhető.

Az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza az adományozás során a Támogató által megadott adatok kezelésére vonatkozó szabályokat is.

A támogatás nyújtásával létrejön a Támogató és az Alapítvány között az eseti (a konkrét adományozásra vonatkozó) támogatási szerződés.

Támogató lehet minden cselekvőképes személy (természetes és jogi személy), aki/amely az  Alapítvány céljait pénzbeli, természetbeni támogatással segíti.

A Támogató az adomány nyújtásával kijelenti, hogy cselekvőképes, illetve amennyiben cselekvőképessége korlátozott, úgy a korlátozás az adomány nyújtását nem érinti, vagy amennyiben érinti, úgy a szükséges hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik.

Az adományozás önkéntes, az lehet rendszeres vagy egyszeri, pénzadományozás esetén bármely összegű, kivéve az on line fizetési szolgáltató útján történő adományozás, mely 500,- Ft, azaz ötszáz forint összegnél kevesebb nem lehet.

Az egyszeri adományozási szerződés az adomány Alapítvány általi elfogadással megszűnik. Rendszeres adományozásra vonatkozóan a Támogató és az Alapítvány írásban megállapodást köthet, melyet a Támogató jogosult bármikor felmondani, azaz azonnali hatállyal a jövőre nézve megszüntetni.

A Támogató az adomány teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond annak bármilyen jogcímen való visszaköveteléséről.

Közcélú adománynak minősülnek azok az adományok, melyek esetében az adományozó rendelkezik az Alapítvány, mint közhasznú szervezet által kiállított olyan igazolással, amely tartalmazza az adományozó és az adományozott nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt.

A közcélú adomány az Alapítvány közhasznú tevékenységét szolgálja, és nem jelenthet vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás.

A természetes személy Támogató tudomásul veszi, hogy az Alapítvány a részére csak abban az esetben tud a fentiekben körülírt igazolást kiállítani, amennyiben adóazonosító jelét az Alapítvánnyal közli.

3. Az Alapítvány célja és tevékenysége

Az Alapítvány célja és tevékenysége a Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika (a Tűzoltó utcai Gyermekklinika) Onkológiai és Hematológiai Osztályai, az osztályokon kezelt gyermekek és a Gyermekonkológiai Hálózat támogatása az alábbiak szerint:

  • Az Onkológiai és Hematológiai osztályok fejlesztésének támogatása különösen orvosi műszerek vásárlása, a gyógyító munka segítése révén.
  • Anyagi támogatás nyújtása olyan gyógyító eljárásokhoz, műtétekhez, amelyekhez sem az állami ellátórendszer, sem a klinika, sem a szülők nem tudnak kellőképpen hozzájárulni.
  • Technikai és elektronikai eszközök, játékok, könyvek adományozása a hosszú kórházi tartózkodás megkönnyítése érdekében.
  • Kirándulások, életmód táborok megszervezése, kivitelezése. Az Alapítvány Rehabilitációs Központjában 5 napos terápiás programokkal segíti a gyermekek mielőbbi gyógyulását. Szabadidős programok szervezésével („Mindenjó” kiskőrösi táborozás, Győztesek versenye) segíti azoknak az élményeknek a pótlását, melyek a hosszú ideig tartó korházi kezelések miatt kimaradtak a daganatos, leukémiás gyermekek életéből.
  • Pszichológusi, természetgyógyászati és dietetikus tanácsadás a szülőknek szakemberek bevonásával.
 • A súlyos betegséggel küzdő gyermekeknek és szüleiknek szállást biztosít az Alapítvány budapesti, Angyal utcai mama-lakásában.
 • Betegszállító autóval a Tűzoltó utcai Gyermekklinika és a gyermek otthona között, valamint az egyes kezelések helyszínei és a klinika között szállítja a daganatos gyermekeket és szüleiket. (A gyerekek immunrendszere a kezelések alatt teljesen leépül. Tömegközlekedéssel nem utazhatnak, az rendkívül veszélyes a számukra.)
  • Az Alapítvány gyógy-testnevelője játékos tornaórák keretében gondoskodik a gyermekek szakszerű mozgásterápiájáról, ezzel segítve a gyógyulásukat, a hosszú ágyhoz kötött időszak alatt bekövetkezett mozgásproblémákat.

Az Alapítvány a fentiekben sorolt alapítványi célok megvalósításához, tevékenységek végzéséhez szükséges pénz-, és természetbeni adományokat gyűjt.

Az Alapítvány a fenti célok megvalósításához szükséges adományok célzott gyűjtésére létrehozott jótékony csapata, a MINDENJÓK. A csapat tagjai az alapítvány nagyköveteiként sportversenyeken való részvételükkel az Alapítvány honlapján keresztül adományokat gyűjtenek az Alapítványnak, mellyel segítik a daganatos és leukémiás gyermekek támogatását. A MINDENJÓK oldalon ismerhető meg a tagok személyre szabott oldala, bemutatkozása és a kitűzött célja: dgy.hu/mindenjok/

Az Alapítvány jogosult arra, hogy a céljai közül egyes kiemelt célok elérése érdekében a honlapon célzott gyűjtést szervezzen.

4. Támogatás kiválasztása

A Támogató választása szerint az alábbi módokon támogathatja az Alapítványt:

  • közvetlen banki átutalással, készpénz átutalási megbízással az Alapítvány
   • K&H Bank Nyrt-nél vezetett 10400621-06201821-00000000 számú, vagy a
   • MagNet Bank Zrt-nél vezetett 16200106-00067379-00000000 számú bankszámlájára történő utalással (a továbbiakban: banki átutalás),
  • on line fizetési szolgáltató útján, SimplePay rendszer alkalmazásával,
  • készpénz adománnyal,
  • természetbeni adománnyal.

A pénzadományokat a támogatási összegnek az Alapítvány bármely bankszámlájára történt beérkezésével az Alapítvány részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Az Alapítvány adománygyűjtési tevékenysége során terméket nem értékesít, szolgáltatást nem nyújt, így e körben az Áfa tv. erre vonatkozó rendelkezése alapján számla kibocsátási kötelezettsége nincs.

4.1. Közvetlen banki átutalás

Közvetlen banki átutalással történő támogatás választása esetén a Támogató egy általa meghatározott összeget utal az Alapítvány fentiekben megadott bankszámláinak egyikére. Amennyiben a Támogató az adomány összegről adóigazolást szeretne kapni, úgy azt a nevének, címének, adószámának, illetve adóazonosító jelének megadásával, az adomány összegének és az utalás keltezésének megjelölésével az iroda@dgy.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérheti. Az igazolás tartalmazza az Alapítvány és a Támogató nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt.

Az Alapítvány bankszámlájára történő utalás során a Támogató a közlemény rovatban jogosult feltüntetni azt a célt, melyre a támogatást nyújtja. Cél megjelölés esetén az Alapítvány vállalja, hogy a támogatás összegét elsősorban a megjelölt célra fordítja. Amennyiben az Alapítvány úgy ítéli meg, hogy a megjelölt cél támogatottsága adott időszakban megfelelően biztosított, azonban az Alapítvány másik célja további anyagi támogatást igényel, úgy belátása szerint jogosult a támogatást bármely másik alapítványi célra felhasználni.

Amennyiben a Támogató konkrét célt nem jelöl meg, úgy az Alapítvány a beérkezett támogatást legjobb belátása szerint az Alapítvány bármely céljára felhasználhatja. 

Amennyiben a Támogató 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer Ft feletti összeggel kívánja az Alapítványt támogatni, és a támogatást konkrét célra kívánja nyújtani, úgy lehetőség van arra is, hogy azt külön, egyedi támogatási szerződés  keretében tegye meg. Erre irányuló igényt az iroda@dgy.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, illetve az Alapítvány jelen ASZF 1. pont Adatok címszó alatt megadott elérhetőségeken lehet jelezni.

A készpénz átutalási megbízás (ún. sárga csekken) történő adományozás esetén a jelen pontban írt eljárás irányadó azzal az eltéréssel, hogy amennyiben a támogatási összeg az 1000,- Ft, azaz egyezer forint összeget meghaladja, úgy az átutalási megbízáson megjelölt névre és címre az Alapítvány a támogatási összeg beérkezését követő 30 napon belül igazolást küld a Támogató részére. Amennyiben 1000,- Ft, azaz ezer forint alatti adományról kíván a Támogató adóigazolást kapni, úgy azt az Alapítvány székhelyén előre egyeztetett időpontban átveheti.

4.2. On line fizetési szolgáltató útján történő adományozás

A honlapon „Támogatás” menüponton keresztül érhető el az „Anyagi támogatás” oldala, ahol a jelen ÁSZF 3. pontjában sorolt célokra online adományozásra van lehetőség az alábbiak szerint.  

A felhasználó az alábbi célok közül választhat:

  • Betegszállítás,
  • Játékos tornaórák,
  • Mama lakás,
  • Rehabilitációs központ,
  • Mindenjó tábor,
  • Klinikai támogatás,
  • Általánosan szeretném támogatni az Alapítványt.

A fentekben sorolt valamely céltámogatás kiválasztása után a Támogató a „Tovább” gomb megnyomásával jut el arra a felületre, ahol a neve, címe, telefonszáma, email címe és támogatás összegének megadása után el kell fogadnia az Adatvédelmi tájékoztatóban és az Adattovábbítási nyilatkozatban foglaltakat, majd a „Támogatás bankkártyával” feliratra klikkelve a rendszer az online fizetési szolgáltató által működtetett SimplePay fizetési oldalára irányítja át, ahol meg kell adnia a bankkártya adatait, és kifizetnie a támogatás összegét.

A támogatás összege 500 Ft, azaz ötszáz forintnál kevesebb nem lehet.

A weboldalon a Mindenjók menüpont alatt jut el a Támogató a „Nagyköveteink” linkre, ahol „Nézd meg aktuális gyűjtéseinket” feliratra klikkelve ismerheti meg az Alapítvány jótékony csapatát és a tagok aktuális gyűjtéseit.

A kiválasztott gyűjtés alatt a Támogató a „Tovább” feliratra klikkelve jut el arra a felületre, ahol a neve, címe, telefonszáma, email címe és támogatás összegének megadása után el kell fogadnia az Adatvédelmi tájékoztatóban és az Adattovábbítási nyilatkozatban foglaltakat, majd a „Támogatás bankkártyával” feliratra klikkelve a rendszer az online fizetési szolgáltató által működtetett SimplePay fizetési oldalára irányítja át, ahol meg kell adnia a bankkártya adatait és kifizetnie a támogatás összegét.

Az Alapítvány a számára megadott adatokat (a Támogató nevét, címét, telefonszámát, email címét és a támogatás összegét) továbbítja az OTP Mobil Kft.-nek. melyet a Támogató tudomásul vesz.

A SimplePay fizetési oldalán jelzi a fizetendő összeget, bekéri a támogató bankkártya adatait, kéri a saját ÁSZF-je elfogadását.

A SimplePay rendszerben megadott adatokhoz sem az Alapítvány, sem a honlap üzemeltetője nem fér hozzá, így sem az Alapítvány, sem az üzemeltető, sem a SimlpePay nem kezeli a Támogató bankkártya adatait. A SimplePay Adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/.

Az online fizetés a Támogatónak a támogatás összegén felül semmilyen többlet költségbe nem kerül.

A SimplePay fizetési oldalán „Fizetek” gomb megnyomásával kerül a támogatás összege jóváírásra az Alapítvány számláján.

Az összeg jóváírásával az adomány az Alapítvány részéről elfogadottnak minősül.

Mind a sikeres, mind a sikertelen fizetés esetén a rendszer visszairányítja Támogató a honlapra, ahol a fizetés sikerének vagy sikertelenségének tényéről tájékoztatást kap a Támogató.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Támogató által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Támogató hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően az Alapítvány honlapján kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Támogató tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül az Alapítvány által kezdeményezve történjenek.

A kiválasztott összeget havonta egyszer, maximum 2 éven keresztül vonja le az Alapítvány javára az OTP MOBIL Kft. a SimplePay rendszerén keresztül.

A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem az Alapítvány, sem a SimplePay nem fér hozzá.

Az Alapítvány által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül az Alapítvány felel, az Alapítvány online fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót a Támogató átolvasta annak tartalmát tudomásul vette és elfogadta az adományozás első alkalommal való teljesítésével.

A jelen pont szerint beérkezett támogatásokról az Alapítvány a megadott e-mail címre köszönő levelet küld a Támogatónak. Az átutalt támogatásról adóigazolás kiállítását a Támogató adószáma, illetve adóazonosító jele közlésével kérheti az Alapítványtól. Kérés esetén az Alapítvány azt 30 napon belül kiállítja, és elektronikus úton elküldi. A Támogató ilyen irányú kérése esetén az Alapítvány az adóigazolást postán küldi a 4.2. pontban foglaltak szerint.

4.3. Készpénz adományozás

Az Alapítvány a készpénz adományok gyűjtését gyűjtőláda útján valósítja meg.

Az adománygyűjtés célját szolgáló gyűjtőláda zárt, oly módon, hogy az adomány elhelyezhető benne, ugyanakkor az elhelyezett készpénz felnyitás nélkül nem vehető ki.

A gyűjtőládán fel van tüntetve az Alapítvány neve, elérhetősége.

A gyűjtőláda felnyitásakor az Alapítvány erre feljogosított legalább kettő képviselője van jelen. A felnyitáskor a képviselők jegyzőkönyvet vesznek fel a gyűjtőláda állapotáról, az abban talált adomány mennyiségéről (címletek szerint), ezt követően gondoskodnak az Alapítvány könyveibe történő bejegyzéséről.

Az Alapítvány magáningatlanban adománygyűjtést csak az ingatlan használójának előzetes hozzájárulásával végez.

Készpénz adományozás során gyűjtött adományokat az Alapítvány a 3. pontban sorolt céljai elérésére használja fel.

4.4. Természetbeni adományok

Az Alapítvány támogatói segítségével, a daganatos betegséggel kezelt gyermekeket és a magyar gyermekonkológiai hálózat kórházainak onkológiai és hematológiai osztályait tárgyi adományokkal segíti.

Az Alapítvány kifogástalan állapotban lévő és működőképes tárgyi adományokat tud elfogadni azon gyermekek számára, akiknek a kórházi kezelése befejeződött. 

A kórházi kezelés alatt álló gyermekek és a kórházak számára csak olyan új tárgyi adományokat tud az Alapítvány átadni, amelyekhez a Támogató csatolja az adomány eredetét igazoló, a vásárláskor kapott számviteli bizonylatot (blokk, számla).

Az Alapítvány ruha és bútor adományt nem tud fogadni.

A gyermekek részére különösen az alábbi adományokat várja az Alapítvány:

  • játékok, melyekkel a kórházi kezelések alatt  is tud játszani a gyermek, pl. társasjáték, kirakó, Lego, puzzle, babák, kisautók,
  • elektronikai eszközök: mobiltelefon, laptop, fényképezőgép,
  • tartós élelmiszer,
  • tisztító szerek,
  • könyvek.

A kórházak számára az adott kórház igényeinek megfelelő új tárgyi adományokat tudja fogadni az Alapítvány. A Támogatók kérésére az Alapítvány előzetes tájékoztatást ad az általa ismert kórházi igényekről.

A természetbeni adományok átadása-átvétele minden esetben előzetes időpont egyeztetést követően valósul meg.

A Támogató a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az Alapítvánnyal, mely során előre egyeztetett időpontban és helyszínen kerül sor az adomány átvételére. Az adomány az Alapítvány részéről történő átvétellel kerül elfogadásra.

Az átadott adományról adóigazolás kiállítását a Támogató adószáma, illetve adóazonosító jele közlésével kérheti az Alapítványtól. A Támogató ilyen irányú kérése esetén az Alapítvány az adóigazolást a 4.2. pontban foglaltak szerint állítja ki.

Amennyiben a Támogató 200.000 Ft, azaz Kétszázezer forint összeget meghaladó értékű adománnyal, meghatározott célra kívánja az Alapítványt támogatni, úgy lehetőség van arra, hogy egyedi támogatási szerződés keretében tegye meg. Erre irányuló igényt az iroda@dgy.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, illetve az Alapítvány jelen ASZF 1. pont Adatok címszó alatt megadott elérhetőségeken lehet jelezni.

 1. 5. A támogatások felhasználása

Az Alapítvány a kapott támogatásokat elsősorban arra a célterületre használja fel, amelyre a Támogató azt szánta. Abban az esetben, ha a kapott támogatás összege az adott célterület ellátási költségét meghaladja, úgy az Alapítvány jogosult a támogatást legjobb belátása szerint a 3. pontban sorolt célok elérése érdekében felhasználni.

A természetbeni adományok gyermekek, kórházak részére történő átadásáról, amennyiben a támogatottak ahhoz hozzájárulnak, fényképfelvétel készül, melyet – hozzájárulás esetén – az Alapítvány a honlapján közzé tesz.

Az Alapítvány működésének, szolgáltatásainak, és beszámolóinak a nyilvánosságát a dgy.hu internetes honlapon történő közzététel útján biztosítja.

Az Alapítvány negyedévente hírlevelet küld azon támogatói részére, akik arra feliratkoztak. Az Alapítvány a hírlevélben egyebek mellett a támogatások felhasználásáról és a tevékenységéről is beszámol.

 1. 6. Záró rendelkezés

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt és a vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

Az Alapítvány bármikor jogosult az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Kiskőrös, 2020. november 30.