Együtt A Daganatos Gyermekekért Alapítvány

ADÓSZÁM: 18356076-1-03

Adatvédelmi irányelvek

Utolsó frissítés: 2024. május 29.

 1.  
 2. 1. BEVEZETÉS

Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Az Alapítvány, mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, azzal, hogy a módosított Tájékoztatót annak hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal a weboldalán közzéteszi. Az Alapítvány biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató a honlapjának (https://dgy.hu) nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére természetes megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az Ön által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden tőlünk telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Mely adat minősül személyes adatnak?

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Mely adat minősül egészségügyi adatnak?

Egészségügyi adatnak minősül egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Mit jelent az adatkezelés fogalma?

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

A Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 •  

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az Alapítvány, mint adatkezelő adatai:

Az alapítvány elnevezése: Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány
Az alapítvány rövidített elnevezése: Daganatos Gyermekekért Alapítvány
Székhely: 6200 Kiskőrös, Mező u. 16.
Postai (levelezési) cím: 6200 Kiskőrös, Mező u. 16.
Nyilvántartási szám: 03-01-0001105
Nyilvántartó törvényszék: Kecskeméti Törvényszék
Adószám: 18356076-1-03
Képviseletre jogosultak: Takácsné Stalter Judit az Alapítvány elnöke
  Gyalog Ágnes kuratóriumi tag
E-mail elérhetőség: iroda@dgy.hu
Telefonszám: +36 1 299 0422
Weboldal: https://dgy.hu
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114667/2017

 

3. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJAI, JOGALAPJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

3.1. ADATKEZELÉS A MOZGÁS-REHABILITÁCIÓ („JÁTÉKOS TORNAÓRÁK”) BIZTOSÍTÁSA KAPCSÁN

Az adatkezelés célja: az Alapítvány az általa nyújtott családtámogatás keretében, a mozgás-rehabilitáció („játékos tornaórák”) biztosítása érdekében kezeli a beteg gyermekek, valamint azok törvényes képviselőinek személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja:

  • az adatkezelés a életévüket be nem töltött beteg gyermekek (cselekvőképtelen kiskorúak) esetében törvényes képviselőiknek a hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:14. § (1) bek.].
  • az adatkezelés a életévüket betöltött beteg gyermekek (korlátozottan cselekvőképes kiskorúak) esetében a beteg gyermekek valamint a törvényes képviselőik egyidejű hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:12. § (1) bek.].
  • a életévét betöltött beteg gyermek (kiskorú) érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges [Infotv. 6. § (3) bek.], így az adatkezelés a gyermek hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
  • az adatkezelés a beteg gyermekek törvényes képviselői esetében azok hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az érintettek köre: a beteg gyermekek és törvényes képviselőik

A kezelt adatok köre: a gyermek neve, születési adatok, a mozgás-rehabilitáció helyszíne (klinikai osztály, ahol kezelik) (kezelő kórház neve, címe, telefonszáma, betegség megnevezése, kezelés kezdete, vége és jelenlegi állapot, kezelő orvos neve), hozzátartozó adatai (neve, telefonszáma, email címe).

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat.

 

3.2. ADATKEZELÉS A GYERMEKEK SZÁLLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Az adatkezelés célja: az Alapítvány az általa nyújtott családtámogatás keretében a gyermekek kórházba, vizsgálatokra, kezelésekre történő térítésmentes szállítása és hazaszállítása érdekében kezeli a személyes adatokat. Az Ön által megadott elérhetőségeket az Alapítvány az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, és egyeztetésre használja fel.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és az Alapítvány között létrejövő ingyenes szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben a gyermek – törvényes képviselőjén keresztül – az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja]. A szállításhoz esetenként szükséges különleges egészségügyi adatok megadása az Ön hozzájárulásához kötött [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Az érintettek köre: a gyermekek és szükségszerűen azok törvényes képviselői

A kezelt adatok köre: a gyermekek és törvényes képviselőinek a felnőtt kísérők neve, lakcíme, édesanyja neve, telefonszáma és e-mail címe, munkahely címe, beosztása, betegség adatai (kezelő kórház neve, címe, telefonszáma, betegség megnevezése, kezelés kezdete, vége és jelenlegi állapot, kezelő orvos neve), iskola adatai, gyermek adatai (ruha és cipőméret, magasság, súly)

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Alapítvány a szállítás megtörténtét követően haladéktalanul törli, azokat nem kezeli tovább. Azon esetekben, ahol esetlegesen probléma vagy vita merülne fel a szerződő felek között, az Alapítvány a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Azon esetekben, ha az Alapítvány az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

 

3.3 ADATKEZELÉS A MAMA-LAKÁSOKNAK VIDÉKI SZÜLŐK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Az adatkezelés célja: az Alapítvány az általa nyújtott családtámogatás keretében a Mama-lakások működtetésével szálláslehetőséget biztosít a vidéki szülők számára, hogy a kezelések ideje alatt gyermekük mellett lehessenek. Ezen cél érdekében kezeljük személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és az Alapítvány között létrejövő ingyenes szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja]. Ezen adatkezelés keretében nem kezel az Alapítvány ún. különleges (pl. egészségügyi) adatokat.

Az érintettek köre: a gyermekek és azok törvényes képviselőinek adatai

A kezelt adatok köre: a gyermekek és törvényes képviselőinek neve, lakcíme, szülő telefonszáma és e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: az Alapítvány a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Azon esetekben, ha az Alapítvány az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

 

3.4. ADATKEZELÉS A REHABILITÁCIÓS KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAINAK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Az adatkezelés célja: az Alapítvány az általa nyújtott családtámogatás keretében, a Rehabilitációs Központ szolgáltatásainak (kórházon kívüli rendszeres rehabilitáció) biztosítása érdekében kezeli a beteg gyermekek, valamint azok törvényes képviselőinek személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja:

  • az adatkezelés a életévüket be nem töltött beteg gyermekek (cselekvőképtelen kiskorúak) esetében törvényes képviselőiknek a hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:14. § (1) bek.].
  • az adatkezelés a életévüket betöltött beteg gyermekek (korlátozottan cselekvőképes kiskorúak) esetében a beteg gyermekek valamint a törvényes képviselőik egyidejű hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:12. § (1) bek.].
  • a életévét betöltött beteg gyermek (kiskorú) érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges [Infotv. 6. § (3) bek.], így az adatkezelés a gyermek hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
  • az adatkezelés a beteg gyermekek törvényes képviselői esetében azok hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az érintettek köre: a beteg gyermekek és törvényes képviselőik

A kezelt adatok köre: a gyermekek és törvényes képviselőinek neve, lakcíme, szülő telefonszáma és e-mail címe, betegség adatai (kezelő kórház neve, címe, telefonszáma, betegség megnevezése, kezelés kezdete, vége és jelenlegi állapot, kezelő orvos neve)

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat.

 

3.5. ADATKEZELÉS KÜLÖNFÉLE RENDEZVÉNYEK, TÁBOROK SZERVEZÉSE ÉRDEKÉBEN, A BETEG GYERMEKEK, ILLETVE CSALÁDTAGJAIK RÉSZÉRE

Az adatkezelés célja: a beteg gyermekek és a beteg gyermekek családtagjai részére történő különféle rendezvények szervezése (pl. mozi, cirkusz, állatkert, Csodák Palotája, „Mindenjó tábor”, stb.) érdekében kezeljük személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja:

  • az adatkezelés a életévüket be nem töltött beteg gyermekek (cselekvőképtelen kiskorúak) esetében törvényes képviselőiknek a hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:14. § (1) bek.].
  • az adatkezelés a életévüket betöltött beteg gyermekek (korlátozottan cselekvőképes kiskorúak) esetében a beteg gyermekek valamint a törvényes képviselőik egyidejű hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:12. § (1) bek.].
  • a életévét betöltött beteg gyermek (kiskorú) érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges [Infotv. 6. § (3) bek.], így az adatkezelés a beteg gyermek hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
  • az adatkezelés a beteg gyermekek családtagjai esetében a családtagok hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

Az érintettek köre: a beteg gyermekek, a beteg gyermekek törvényes képviselői, valamint családtagjaik

A kezelt adatok köre: név, lakcím, szülő telefonszáma, e-mail címe, a kezelés kezdő időpontja

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat.

 

3.6. Adatkezelés az onkológiai betegségből meggyógyult gyermekek számára Moszkvában megrendezésre kerülő „Győztesek Versenye” elnevezésű rendezvény kapcsán. 

Az adatkezelés célja: az onkológiai betegségből meggyógyult gyermekek számára Moszkvában megrendezésre kerülő „Győztesek Versenye” elnevezésű rendezvényen történő részvétel érdekében kezeljük a betegségből meggyógyult gyermekek, valamint azok törvényes képviselőinek, illetve kísérőinek személyes adatait. A „Győztesek Versenye” egy nemzetközi sportesemény olyan gyermekek részére, akik legyőzték a betegséget.

Tájékoztatjuk, hogy ezen adatkezelési cél esetében a felvett személyes adatok továbbításra kerülnek a nemzetközi szervezet részére. Az adattovábbítás a GDPR 49. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján történik: az adattovábbítás az Alapítvány, mint adatkezelő és a nemzetközi szervezet közötti, a beteg gyermek mint érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. A program megvalósításában közreműködő szervezetek ( biztosító, vízumosztály, repülőtársaság stb.)

Az adatkezelés jogalapja:

  • az adatkezelés a életévüket be nem töltött betegségből meggyógyult gyermekek (cselekvőképtelen kiskorúak) esetében törvényes képviselőiknek a hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:14. § (1) bek.].
  • az adatkezelés a életévüket betöltött betegségből meggyógyult gyermekek (korlátozottan cselekvőképes kiskorúak) esetében a betegségből meggyógyult gyermekek, valamint a törvényes képviselőik egyidejű hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ptk. 2:12. § (1) bek.].
  • a életévét betöltött betegségből meggyógyult gyermek (kiskorú) érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges [Infotv. 6. § (3) bek.], így az adatkezelés a gyermek hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
  • az adatkezelés a betegségből meggyógyult gyermekek családtagjai esetében a családtagok hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az érintettek köre: a betegségből meggyógyult gyermekek, azok törvényes képviselői, valamint kísérői

A kezelt adatok köre:

  • a versenyen résztvevő gyermek családneve, keresztneve, neme, születési ideje, lakcíme, az útlevele fénymásolata, személyazonosságot igazoló okmány száma, a kiállító szerv és a kiállítás dátuma, a gyermek fényképe, videófelvétel a gyermekről, az igényelt sportruházathoz mérete, a kiválasztott versenyszámok megadása. A legyőzött betegségről adott információk: a diagnózis, a kezelés kezdési ideje, a kezelés vége, a jelenlegi állapot, a testi fogyatékosság jellege, az esetleges további megjegyzések, a kezelőintézet megnevezése, a kezelőintézet telefonszáma, a kezelőorvos neve.
  • a gyermek nagykorú kísérőjét érintően a családneve, keresztneve, az útlevél fénymásolata, mobiltelefonos elérhetősége, e-mail elérhetősége, valamint a gyermekkel fennálló rokonsági kapcsolata
  • a gyermek törvényes képviselőjének esetében a törvényes képviselő neve, lakcíme, személyazonosságot igazoló okmány száma, a kiállító szerv és a kiállítás dátuma

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat.

 

3.7. ADATKEZELÉS JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE ÉRDEKÉBEN

Az adatkezelés célja: az Alapítvány különféle jótékonysági rendezvények (pl. jótékonysági póker, adománygyűjtő rendezvények, stb.) szervezése érdekében kezeli a személyes adatait

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a rendezvényre jelentkező személyek hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az érintettek köre: a jótékonysági rendezvényeken résztvevő természetes személyek

A kezelt adatok köre: a rendezvényeken résztvevők neve, telefonszáma, e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat.

 

3.8. ADATKEZELÉS AZ ADOMÁNYOK GYŰJTÉSÉHEZ KÖTŐDŐEN

Az adatkezelés célja: Alapítványunk adományok gyűjtéséhez (pl. pénzbeli támogatás, tárgyi adományok, élelmiszerek) kapcsolódóan kezeli az adományozók személyes adatait

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adományozó személyek hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az érintettek köre: az adományozó személyek

A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat.

 

3.9. ADATKEZELÉS A KORÁBBI TÁMOGATÓK NYILVÁNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Az adatkezelés célja: Alapítványunk a korábbi támogatókról nyilvántartást vezet annak érdekében, hogy egy esetlegesen felmerülő ellenőrzéskor (pl. ügyészségi ellenőrzés során) számot tudjon adni a korábbi támogatóiról

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Az érintettek köre: az Alapítványt támogató személyek

A kezelt adatok köre: a támogatók neve, címe, email cím, az adóigazolások kiállítása miatt a támogató adóazonosító vagy adószáma jele

Az adatkezelés időtartama: az Alapítvány az adatokat az adott természetes személy utolsó támogatásától számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha az Alapítvány az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

 

3.10. ADATKEZELÉS A KORÁBBI TÁMOGATÓK MEGKERESÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Az adatkezelés célja: Alapítványunk a korábbi támogatókat – amennyiben ehhez hozzájárulásukat megadták  – megkeresi bizonyos időközönként annak érdekében, hogy az újabb gyűjtésekről, támogatási lehetőségekről az Alapítvány tájékoztatást tudjon részükre adni

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a támogatók hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az érintettek köre: az Alapítványt támogató személyek

A kezelt adatok köre: a támogatók neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: az támogatók hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

 

3.11. ADATKEZELÉS SZAKMAI HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Az adatkezelés célja: az Alapítvány az érdeklődők számára szakmai hírlevelet küld, melynek során a személyes adatait kezeljük. A hírlevélre történő feliratkozás teljes mértékben önkéntes.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét az Alapítvány biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát az Alapítvány haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban szakmai hírlevelet nem küld.

Az érintettek köre: a szakmai hírlevélre feliratkozó természetes személyek

A kezelt adatok köre: az Ön neve és e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

 

4. AZ ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki az Alapítvány mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Alapítvány tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név ADÓJEL KÖNYVELŐIRODA Ügyviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely, egyéb elérhetőség 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 13. I. em. 14.
Ellátott tevékenység leírása az Alapítvány részére könyvelői feladatok ellátása
A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama az adatfeldolgozó a 3.1.-3.11. pontokban felsorolt adatokat kezeli az ott meghatározott ideig
   
Név Isobar Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely, egyéb elérhetőség 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23
Cégjegyzékszám 01-10-044680
Ellátott tevékenység leírása az Alapítvány saját weboldalának tárhely-szolgáltatója
A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama Weboldal adatok tárolása és biztonsági háttérmentése

 

5. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE, AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az Ön által megadott személyes adatokat az Alapítvány az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, ezek az alábbiak:

Adatkezelési cél

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre az Alapítvány hozzáférési jogosultsági rendszerében

Adatkezelés a rendezvények szervezéséhez kapcsolódóan (lásd 3.1. és 3.2. pontokat)

  • Takácsné Stalter Judit alapítvány elnöke, képviselő
  • Takács Katalin irodavezető, kurátor
  • Balogh Borbála alapítványi munkatárs

Adatkezelés az onkológiai betegségből meggyógyult gyermekek számára Magyarországon és Moszkvában megrendezésre kerülő „Győztesek Versenye” elnevezésű rendezvény kapcsán (lásd 3.3. pont)

  • Takácsné Stalter Judit alapítvány elnöke, képviselő
  • Dr. Bakó Katalin kurátor
  • Takács Katalin irodavezető, kurátor
  • Balogh Borbála alapítványi munkatárs

Adatkezelés a családtámogatásokhoz kapcsolódóan, így a gyermekek szállítása, a „játékos tornaórák”, a Mama-lakások és a Rehabilitációs Központ szolgáltatásainak biztosítása kapcsán  (lásd 3.4-3.7. pontokat)

  • Takácsné Stalter Judit alapítvány elnöke, képviselő
  • Takács Katalin irodavezető, kurátor
  • Balogh Borbála alapítványi munkatárs
  • Gyalog Ágnes kurátor, képviselő
  • Radó György gépkocsivezető
  • Pektor Gabriella gyógytestnevelő

Adatkezelés az adományok gyűjtéséhez, a támogatók megkereséséhez és nyilvántartásához kapcsolódóan (lásd a 3.8.-3.10. pontokat)

  • Takácsné Stalter Judit alapítvány elnöke, képviselő
  • Takács Katalin irodavezető, kurátor
  • Balogh Borbála alapítványi munkatárs
  • Gyalog Ágnes kurátor, képviselő
  • Dr. Bakó Katalin kurátor

Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez kapcsolódóan (lsád a 3.11. pontot)

  • Takács Katalin irodavezető, képviselő
  • Takácsné Stalter Judit alapítvány elnöke, képviselő

Az Alapítvány minden szükséges adatbiztonsági intézkedéseket tesz a természetes személyek által rendelkezésére bocsátott adatok megóvása érdekében.  Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza –  több szintű jelszóval védi, míg a személyes adatokat tartalmazó papír alapú okiratokat külön mappában, elzárt helyen őrzi.

 

6. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Önnek joga van kérelmezni az Alapítványtól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

 

6.1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy Alapítványtól, mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatainak kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Alapítvány, mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Alapítvány az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Alapítvány elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

 

6.2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

6.3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG)

 Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat az Alapítványra, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy az Alapítvány megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

6.4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

 Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
 2. b) az Alapítvány adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 3. c) az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

6.5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

6.6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az Alapítvány jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Alapítvány a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Alapítvány bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

6.7. A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 3.1-3.3., 3.6-3.8., 3.10-3.11 pontjaiban megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát az Alapítvány korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön hozzájárulását később visszavonja.

 

6.8. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Alapítvány részére bejelenteni:

  • személyesen az Alapítvány székhelyén: 6200 Kiskőrös, Mező u. 16.
  • írásban postai úton: 6200 Kiskőrös, Mező u. 16.
  • elektronikus úton: iroda@dgy.hu

Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagyszámú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, az Alapítvány az 1 (egy) hónapos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt. Az Alapítvány a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.

Amennyiben az Alapítvány nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Alapítvány a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Alapítványt terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

 

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

 

7.1. A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefonszáma: +36 1 391 1400
Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Hatóság honlapjának a címe: https://naih.hu

 

Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg az Alapítványnak, mint adatkezelőnek.

 

7.2. A BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

8. AZ ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS ANNAK KÖRÜLMÉNYEI, HATÁSAI, ELHÁRÍTÁSÁRA MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az Alapítvány az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében az Alapítvány minden szükséges intézkedést megtesz.

Az Alapítvány Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve.  Ilyen esetben az Alapítvány az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.